ขั้นตอนการปฏิบัติงาน

การให้คำปรึกษาเบื้องต้น
การให้คำปรึกษาเบื้องต้นเพื่อรับทราบความต้องการรูปแบบ ปัญหา งบประมาณ แล้วนำข้อมูลเบื้องต้นนี้มาวิเคราะห์หาแนวทางการออกแบบ / การก่อสร้าง ในเบื้องต้น
การเข้าสำรวจพื้นที่
PERGOLAR จะจัดส่งทีมงานผู้เชียวชาญเข้าไปสำรวจพื้นที่จริง และสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม เพื่อนำมาวิเคราะห์หาแนวทางการออกแบบ / การก่อสร้าง ในภาพรวมและประโยชน์ใช้สอย ประกอบเงื่อนไขทางกายภาพ และสภาพโดยรอบ รวมทั้งการขยายตัวในอนาคต
การนำเสนอแบบเบื้องต้น
หลังจากที่เข้าสำรวจพื้นที่แล้วนั้น ทางทีมงานจะนำข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์จากภาพรวมจนถึงรายละเอียด จัดทำเป็นแบบแนวคิดหลัก (Concept) ประกอบเงื่อนไขดังกล่าว เพื่อนำเสนอแบบเบื้องต้น พร้อมภาพเสมือนจริง (Presentation 3D) จำลองให้เห็นทัศนียภาพประกอบการตัดสินใจ
การนำเสนอแบบครั้งสุดท้าย พร้อมเสนอราคา
แก้ไขและปรับปรุงพัฒนาแบบตามความต้องการของท่าน พร้อมทั้งจัดทำเอกสารใบเสนอราคา

1

2

3

การตกลงเงื่อนไข และทำสัญญา
เมื่อรูปแบบและราคาตรงตามความต้องการแล้วนั้น ทางบริษัทฯ จะจัดทำเอกสารสัญญาการจัดจ้าง และนัดตกลงทำสัญญาว่าจ้างตามลำดับ
การตกลงเงื่อนไข และทำสัญญา
เมื่อรูปแบบและราคาตรงตามความต้องการแล้วนั้น ทางบริษัทฯ จะจัดทำเอกสารสัญญาการจัดจ้าง และนัดตกลงทำสัญญาว่าจ้างตามลำดับ
ช่วงก่อสร้าง
หลังจากลงนามทำสัญญาว่าจ้างเรียบร้อยแล้ว ทางบริษัทฯ จะเข้าดำเนินงานตามวันเวลา และสถานที่ที่กำหนด และจะทำการจัดเตรียมวัสดุ อุปกรณ์ แรงงาน ที่มีคุณภาพดีตรงตามมาตรฐาน

4

5

6

7