top of page

Soft Scape | Hard Scape งานสวนท่ีผสานกันให้กลมกลืนอย่างลงตัว


เมื่อนึกถึงงานจัดสวน เราก็จะนึกถึงงานสวนที่เกี่ยวกับต้นไม้ใบหญ้า แต่ในความเป็นจริงนั้นงานสวนไม่ได้มีแค่ตัดแต่งหรือดูแลต้นไม้เท่านั้น ยังรวมถึงงานตกแต่งเพื่อให้ความสวยงาม ร่มรื่น น่าอยู่เหมาะแก่การพักผ่อนด้วย และเราสามารถแบ่งงานสวนออกได้เป็น 2 ส่วนหลัก ๆ


Soft Scape หรือ งานตกแต่งที่เกี่ยวกับการจัดวางต้นไม้

Hard Scape หรือ งานตกแต่งที่เกี่ยวข้องกับงานก่อสร้าง ทั้งงานศาลา ทางเดิน ระแนง งานตกแต่ง ฯลฯ


และเมื่องาน Soft Scape และงาน Hard Scape ได้ถูกการผสมผสานตามความต้องการและฟังก์ชันการใช้งาน โดยผ่านการออกแบบมาอย่างดีแล้ว สวนของเราก็จะดูกลมกลืนกันได้อย่างลงตัว แถมทำให้ที่พักอาศัยของเราน่าอยู่ ดูร่มรื่น และได้สถานที่พักผ่อนเพิ่มขึ้นด้วยด้วยเหตุนี้เราจึงต้องมีการออกแบบ ทำแปลน และทำรูปภาพเสมือนจริง (3D) เพื่อให้เห็นภาพออกมาชัดเจน ให้ตรงความต้องการ และตอบโจทย์กับผู้ที่ใช้งานมากที่สุดนั่นเอง

コメント


Recent Posts
Search By Tags
Follow Us
  • Line
  • Facebook
  • Youtube
  • TikTok
  • Instagram
bottom of page